Αναζήτηση:
 
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
GUNET.gr
ects-ds
Erasmus-DS-ECTS
Diploma Supplement


 
 
Σχολές και Τμήματα
 
Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων > Σπουδές στο τμήμα

Αντικείμενο Σπουδών
  Οι σπουδές στο τμήμα καλύπτουν το πεδίο εφαρμογής αρχών εκ των θετικών επιστημών, αλλά και εκ των βιολογικών, αφ’ ενός για την κατασκευή, την επιλογή και την χρήση των κατά περίπτωση και περίσταση καταλλήλων μηχανημάτων και αφ’ ετέρου για την επιλογή και την εφαρμογή αρδευτικών τεχνικών, με σκοπό την υποστήριξη της καλλιέργειας των φυτών και της εκτροφής των ζώων, όπως επίσης και την απόληψη και την διαχείριση των εξ αυτών απολαμβανομένων προϊόντων.

Επαγγελματική Δραστηριότητα Πτυχιούχων
  Οι πτυχιούχοι έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να αντεπεξέρχονται στις απαιτήσεις όλου του εύρους του γνωστικού τους αντικειμένου, ως στελέχη επιχειρήσεων ή ως αυτοαπασχολούμενοι, και να:
  • Να σχεδιάζουν, να μελετούν και να κατασκευάζουν γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία καλλιέργειας του εδάφους, συγκομιδής, μεταφοράς και πρώτης επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, μηχανήματα υπολειμμάτων και παραπροϊόντων, μηχανήματα εξοπλισμού γεωργοκτηνοτροφικών και θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων, μηχανήματα εξοπλισμού συστημάτων αρδεύσεων και οργάνων ή εργαλείων, τα οποία συντελούν στον έλεγχο της γεωργικής παραγωγής σε όλα τα στάδια, σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.
  • Να γνωματεύουν ως εμπειρογνώμονες για λογαριασμό φορέων, οι οποίοι χρησιμοποιούν παντός είδους γεωργικό μηχανολογικό εξοπλισμό ή ασχολούνται με τις έγγειες βελτιώσεις και αρδεύσεις.
  • Να εκπονούν και να επιβλέπουν ή να συμμετέχουν στην εκπόνηση γεωργοτεχνικών μελετών, οι οποίες αφορούν στην ίδρυση βιοτεχνίας ή βιομηχανίας γεωργικών μηχανημάτων, στην καταλληλότητα και στην οικονομικότητα του γεωργικού μηχανολογικού εξοπλισμού και στην εκπόνηση μελετών αρδεύσεως και στραγγίσεως αγρών.
  • Να εκπονούν και να επιβλέπουν ή να συμμετέχουν στην εκπόνηση μελετών θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων.
  • Να πραγματοποιούν επιβλέψεις και επιμετρήσεις στις κατασκευές έργων, υδραυλικών και μηχανολογικών, εχόντων σχέση με την εν γένει Γεωργία.
  • Να ασχολούνται με κάθε δραστηριότητα, η οποία παράγεται από την εξέλιξη της τεχνολογίας και αποδεδειγμένα καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους.

Εγγραφή στο τμήμα
  Σπουδαστές του τμήματος καθίστανται όσοι εγγράφονται σ’ αυτό μετά από εισαγωγή, κατάταξη ή μετεγγραφή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Οι ημερομηνίες εγγραφής των νεοεισαγομένων (πραγματοποιούνται συνήθως το Σεπτέμβριο) ορίζονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ενώ τα δικαιολογητικά ορίζονται από το Τ.Ε.Ι. υποδοχής. Οι σπουδαστές που εισάγονται στο Β’ εξάμηνο μπορούν να εγγραφούν και στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου. Σπουδαστής που δεν γράφτηκε με τις παραπάνω διαδικασίες χάνει το δικαίωμα εγγραφής του. Σπουδαστής του τμήματος δεν μπορεί να είναι και σπουδαστής σε άλλο τριτοβάθμιο ίδρυμα.

Δικαιολογητικά εγγραφής στο τμήμα:

  1. Απολυτήριο Λυκείου (επικυρωμένο)
  2. Πιστοποιητικό γέννησης
  3. Αστυνομική ταυτότητα
  4. Εξουσιοδότηση σε περίπτωση που δεν έλθει ο ίδιος για εγγραφή

Διαγραφή από το τμήμα
  Εάν για δύο (2) συνεχόμενα ή τρία (3) μη συνεχόμενα εξάμηνα δεν ανανεώσετε την εγγραφή σας διαγράφεστε αυτοδίκαια από τα μητρώα του τμήματος.

Εάν εισαχθείτε σε κάποιο άλλο τμήμα θα πρέπει να μεριμνήσετε για τη διαγραφή σας από το τμήμα Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων με κάποιον από τους παρακάτω τρόπους:
α) Προσκομίζοντας αυτοπροσώπως Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86.
β) Με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
γ) Αποστέλλοντας ταχυδρομικώς την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, (σ’ αυτή την περίπτωση θα πρέπει να θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής).


Πτυχιακή Εργασία
  Ο σπουδαστής αφού επιλέξει το θέμα το δηλώνει στη γραμματεία του τμήματος. Όταν ολοκληρώσει την εργασία του παραδίδει στη γραμματεία τέσσερα αντίτυπα συνοδευόμενα από ισάριθμα CD και την εισήγηση του επιβλέποντα Καθηγητή.

Κατόπιν παρουσιάζει την πτυχιακή εργασία του ενώπιον τριμελούς επιτροπής Καθηγητών του τμήματος που ορίζεται από το συμβούλιο του τμήματος. Η παρουσίαση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί νωρίτερα από δέκα ημέρες από τη σύγκλιση του συμβουλίου του τμήματος. Η πτυχιακή εργασία δηλώνεται από το H’ εξάμηνο σπουδών και έπειτα.


 
 

Copyright © 2007 TEI Θεσσαλίας
Created by ItBiz