Αναζήτηση:
 
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
GUNET.gr
ects-ds
Erasmus-DS-ECTS
Diploma Supplement


 
 
Ανακοινώσεις > Αναλυτική προβολή
 
Κατηγορία:
Ανακοινώσεις του ΤΕΙ

Ημερομηνία:
20/03/2013
Ανακοίνωση:
Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για το στεγαστικό επίδομα σε Κύπριους Φοιτητές
1.      Δικαιούχοι στεγαστικού επιδόματος φοιτητών σύμφωνα με το άρθρο 10, του Ν. 3220 / 2004 είναι οι προπτυχιακοί φοιτητές των Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδας, καθώς και των Σχολών της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν δικαιούνται του επιδόματος αυτού όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου.
 
2.      Δικαιούχος του επιδόματος σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 14, του Ν. 3296 / 2004   είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2238 / 1994. Κατ' εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον:
         α)      είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή
         β)      οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή
         γ)      είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών ή
         δ)      είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 2238 / 1994 και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου Νόμου.
 
3.      Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος αυτού αθροιστικώς σύμφωνα με το άρθρο 10, του Ν. 3220 / 2004 είναι οι εξής:
         α)     Ο φοιτητής να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του, σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του στην οποία οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας, με εξαίρεση τον Νομό Αττικής και το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, που θεωρούνται ως μία πόλη.
         β)     Να αποδεικνύεται η φοίτηση τους με πιστοποιητικό της σχολής ή τμήματος, στο οποίο βεβαιώνεται ότι o φοιτητής είχε επιτυχία στις εξετάσεις τουλάχιστον στα μισά του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του, που προβλέπεται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δύο εξαμήνων, εκτός του πρώτου έτους για το οποίο απαιτείται μόνο πιστοποιητικό εγγραφής.
         γ)      Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή. Η εν λόγω εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται.
         δ)     Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.μ., με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, όπως οι οργανισμοί αυτοί τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπονταν πριν την ισχύ του Ν. 2539 / 1997 (ΦΕΚ 244 Α').
 
4.      Σύμφωνα με το άρθρο 10, του Ν. 3220 / 2004 το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της αντίστοιχης σχολής ή τμήματος, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους, η διάρκεια δε αυτών βεβαιώνεται στο πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται στο φοιτητή.
 
5.      Αν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι το επίδομα εισπράχθηκε από μη δικαιούχο, λόγω μη συνδρομής των προϋποθέσεων, αυτό καταλογίζεται στο τριπλάσιο και επιδιώκεται η επιστροφή του στο Δημόσιο, κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ
 
1.    Το αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος θεωρείται έγκυρο όταν ισχύει μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
       α.    Έχει εκτυπωθεί από την διαδικτυακή εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (gsis.gr).
       β.    Συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του φορολογούμενου για την ακρίβεια των στοιχείων του αντιγράφου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
       γ.    Όταν είναι θεωρημένο από οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία.
 
2.    Το αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου θεωρείται έγκυρο όταν ισχύει μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
       α.    Είναι θεωρημένο από την ΔΟΥ στην οποία έχει κατατεθεί.
       β.    Είναι θεωρημένο από δικηγόρο.
       γ.    Συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του μισθωτή για την ακρίβεια των στοιχείων του αντιγράφου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
 
3.    Το αντίγραφο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9) όταν δεν είναι με ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 2012 θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου φορολογούμενου που θα αναγράφει τα παρακάτω:
«Δεν έχει αλλάξει η περιουσιακή μου κατάσταση έως την 1 Ιανουαρίου 2012 και τα στοιχεία του Ε9 που σας καταθέτω είναι ακριβή και αληθή».

 

Συνημμένα αρχεία:
 
 
Γραφείο Διασύνδεσης
Πως θα μας βρείτε

Παρουσίαση σε video mp4 του TEI

ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ
e-Γραμματεία

facebook twitter
msc
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών


 GYM
Γραφείο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

EAP
Υποστήριξη των ΟΣΣ στο ΤΕΙ Θεσσαλίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

 
 

Copyright © 2007 - 2024 : TEI Θεσσαλίας
Created by ItBiz