Αναζήτηση:
 
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
GUNET.gr
ects-ds
Erasmus-DS-ECTS
Diploma Supplement


 
 
Ανακοινώσεις > Αναλυτική προβολή
 
Κατηγορία:
Ανακοινώσεις του ΤΕΙ

Ημερομηνία:
20/09/2017
Ανακοίνωση:
Τροποποίηση – Συμπλήρωση της αρ. 310/31-08-2017 Προκήρυξης Εκλογών για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σ.ΤΕ.Γ.&ΤΕ.Τ.&Δ

Α) Tροποποίηση της αρ. πρωτ. 310/31-08-2017 Προκήρυξης Εκλογών για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σ.ΤΕ.Γ.&ΤΕ.Τ.&Δ. – σε συνέχεια της έκδοσης της αρ. πρωτ. 144363/Ζ1/1-9-2017 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – αναφορικά με τη διάρκεια της θητείας του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου, η οποία υπολογίζεται σε ημερολογιακά έτη.
Η διετής θητεία αρχίζει την 1η Δεκεμβρίου 2017 και λήγει την 30η Νοεμβρίου 2019.

Β) Τη συμπλήρωση της αρ. πρωτ. 310/31-08-2017 Προκήρυξης Εκλογών για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σ.ΤΕ.Γ.&ΤΕ.Τ.&Δ. – σε συνέχεια της έκδοσης της αρ. 153348/Ζ1/15-09-2017 Υ.Α. - ως ακολούθως:

Οι εκλογές για την ανάδειξη του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος θα διεξαχθούν με κάλπη την 1η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη, με έναρξη της ψηφοφορίας την 09:00π.μ.

Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές.

Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του Ιδρύματος και εγκρίνονται από τον Πρύτανη.

Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.), η οποία θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 6 του άρθρου15 του ν. 4485/2017 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 1 της αρ. 153348/Ζ1/15-9-2017 Υ.Α., έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας.

Με απόφαση της Κ.Ε.Ε. θα οριστούν οι ώρες έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας και ο χώρος διεξαγωγής της ψηφοφορίας,

Για την ανακήρυξη των υποψηφίων, τo όργανο διενέργειας των εκλογών εξετάζει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας καθώς και αν συντρέχουν στο πρόσωπο τους κωλύματα εκλογιμότητας, και ανακηρύσσει τους υποψηφίους στις προθεσμίες που ο νόμος ορίζει.

Με επιμέλεια του οργάνου διενέργειας των εκλογών αναρτάται σε ειδικό τμήμα στην κεντρική ιστοσελίδα του ιδρύματος ο πίνακας των υποψηφίων.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) είναι αρμόδια να επιλύει οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά την εφαρμογή των διαδικασιών για την ανάδειξη του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις διατάξεις της με αρ. 153348/Ζ1/15-9-2017 Υπουργικής Απόφασης.

Αντιπρόσωποι Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωση του, που απευθύνεται στο όργανο διενέργειας των εκλογών, να ορίσει το αργότερο δύο ημέρες πριν από την ψηφοφορία έναν αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή του σε κάθε εκλογικό τμήμα.

Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των υποψηφίων και οι αναπληρωτές τους μπορούν να παρίστανται κατά τη διάρκεια όλης της εκλογικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της ψηφοφορίας, καθώς και στην καταμέτρηση και διαλογή των ψήφων και μέχρι τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής.

Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές του δικαιούνται να υποβάλουν κάθε είδους ενστάσεις

Ενστάσεις

1. Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών μπορεί να υποβάλει:
α) κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του ιδρύματος και
β) ο υποψήφιος κατά την εκλογή αυτή στο οικείο ίδρυμα, ο αντιπρόσωπος ή ο αναπληρωτής του.

 
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως, ενώπιον της Κ.Ε.Ε. έως τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής, χωρίς να διακόπτεται η ψηφοφορία.
Επί των ενστάσεων αποφαίνεται αιτιολογημένα η εφορευτική επιτροπή, στην οποία απευθύνονται.

2. Οι ενστάσεις για την ανακήρυξη των υποψηφίων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρου υποβάλλονται στην Κ.Ε.Ε. το αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.
Το όργανο αποφαίνεται αιτιολογημένα επί αυτών το αργότερο μέσα σε μία (1) ημέρα από την υποβολή και επί αποδοχής τους αναμορφώνει τον πίνακα των υποψηφίων και τον τοιχοκολλά σε εμφανές σημείο του Ιδρύματος, μέσα στην ίδια προθεσμία.

3. Λόγους ένστασης θεμελιώνουν ιδίως:
α) Η έλλειψη νόμιμων προσόντων και η συνδρομή κωλυμάτων σε υποψηφίους που έχουν ανακηρυχθεί και γενικά η παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων.
β) Η παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας ή κατά την εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσματος ή κατά την ανακήρυξη των εκλεγέντων υποψηφίων.
γ) Η ακυρότητα ή η εσφαλμένη καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και η εσφαλμένη διαλογή των ψήφων.

 
Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η με αρ. 310/31-8-2017 Προκήρυξη εκλογών για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σ.ΤΕ.Γ.&ΤΕ.Τ.&Δ.

Συνημμένα αρχεία:
 
 
Γραφείο Διασύνδεσης
Πως θα μας βρείτε

Παρουσίαση σε video mp4 του TEI

ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ
e-Γραμματεία

facebook twitter
msc
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών


 GYM
Γραφείο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

EAP
Υποστήριξη των ΟΣΣ στο ΤΕΙ Θεσσαλίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

 
 

Copyright © 2007 - 2024 : TEI Θεσσαλίας
Created by ItBiz