Αναζήτηση:
 
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
GUNET.gr
ects-ds
Erasmus-DS-ECTS
Diploma Supplement


 
 
Ανακοινώσεις > Αναλυτική προβολή
 
Κατηγορία:
Ανακοινώσεις του ΤΕΙ

Ημερομηνία:
19/05/2017
Ανακοίνωση:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π Ρ Ο Κ Υ Ρ Η Ξ Η

Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σύγχρονες Τεχνολογίες Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος»

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. με έδρα τη Λάρισα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο:

«Σύγχρονες Τεχνολογίες Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος» για το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στον τομέα των Τεχνικών Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνικές και μεθοδολογίες μελέτης, κατασκευής, διερεύνησης, πρόβλεψης, προστασίας και ανάπτυξης με βάση τις αρχές της βιωσιμότητας.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και προϋποθέτουν την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση σε οκτώ (8) μαθήματα μετά από ετήσιο κύκλο σπουδών, στην ελληνική γλώσσα, κατά τη διάρκεια των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. (Συνολικά 60 ECTS).

Τα συνολικά δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται σε € 2.300 και καταβάλλονται σε τρείς (3) δόσεις κατόπιν σχετικών ανακοινώσεων.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτές υποψηφιότητες αποφοίτων (ή τελειοφοίτων, εφόσον αποφοιτήσουν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2017) των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε., Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Επιστημών του Περιβάλλοντος, άλλων Τμημάτων Τ.Ε.Ι., Τμημάτων Μηχανικών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Τμημάτων Πανεπιστημίων, ομοταγών αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου, άλλων Τμημάτων ΑΕΙ με πενταετή (5) εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο των «Έργων διαχείρισης περιβάλλοντος» αλλά και πτυχιούχοι άλλων επιστημονικών πεδίων και ειδικοτήτων που κατά περίπτωση κρίνονται συναφείς από την αρμόδια επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών φοιτητών.

Η διαδικασία επιλογής βασίζεται στην αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας καθώς και στην προφορική συνέντευξη. Για την επιλογή θα ληφθούν υπόψη ο γενικός βαθμός πτυχίου, η επίδοση στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος, οι συστατικές επιστολές, η γνώση ξένων γλωσσών (ιδίως αγγλικής), τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα, η επαγγελματική εμπειρία και άλλα σχετικά βιογραφικά στοιχεία, όπως αυτά παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της προκήρυξης.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας που θα ληφθούν υπόψη για τη διαδικασία επιλογής, θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του Τμήματος στη διεύθυνση:

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα
Π.Μ.Σ. «Σύγχρονες Τεχνολογίες Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος»
Περιφερειακή οδός Λαρίσης – Τρικάλων
411 10 Λάρισα

από τη Δευτέρα 22 Μαίου 2017 και μέχρι και την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως (σφραγίδα ταχυδρομείου, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής) και να περιλαμβάνουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του ΠΜΣ, http://www.civil.teilar.gr/new και http://www.civil.teilar.gr/stedp),
2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ή υπεύθυνη δήλωση ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2017,
3. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου ή διπλώματος από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για όσους προέρχονται από ιδρύματα του εξωτερικού),
4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας,
5. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας,
6. Δύο συστατικές επιστολές και
7. Βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί εγκαίρως στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://www.civil.teilar.gr/stedp) μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014, το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες. Αντίστοιχα, γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων εφόσον αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://www.civil.teilar.gr/stedp) ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (κ. Ηλία Παλαιοχωρλίδη, τηλ. 2410-684527, fax 2410-684306, e-mail: secry-civil@teilar.gr).


H Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.


Ευαγγελία Δ. Φαρσιρώτου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δρ Πολιτικός Μηχανικός

Συνημμένα αρχεία:
 
 
Γραφείο Διασύνδεσης
Πως θα μας βρείτε

Παρουσίαση σε video mp4 του TEI

ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ
e-Γραμματεία

facebook twitter
msc
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών


 GYM
Γραφείο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

EAP
Υποστήριξη των ΟΣΣ στο ΤΕΙ Θεσσαλίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

 
 

Copyright © 2007 - 2024 : TEI Θεσσαλίας
Created by ItBiz